مالیاتی

تکالیف مالیاتی در تیرماه چیست؟

تکالیف مالیاتی در تیرماه چیست؟

وظایف حسابداران در تیرماه چیست؟

برج تیر برای تمام حسابداران یک چالش میباشد که باید به تمامی موارد زیر عمل کنند:

  • تا تاریخ 4/15 مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل می باشد.
  • تهیه و اراِئه ارزش افزوده فصل بهار تا تاریخ 4/15
  • مهلت و ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا تاریخ 4/31
  • lهلت و ارائه صاحبان املاک استیجاری تا تاریخ 4/31
  • مهلت و ارائه بیمه کارکنان خرداد ماه تا تارخ 4/31
  • مهلت ارائه مالیات بر بیمه کارکنان خرداد ماه تا تاریخ 4/31

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.

ثبت دیدگاه

0 دیدگاه