اعضای شرکت

قربانی

مدیر

خردمند

بهینه ساز

علیزاده

طراح

هاشمی

توسعه دهنده

طراحی شده توسط تیم سپیدان حساب