• تهیه لیست بیمه
  • تهیه صورت های مالی
  • تهیه گزارشات مدیریتی و عملیاتی
  • انبارگردانی

  • مشاوره و راه اندازی سیستم های مالی (انبار، حقوق و دستمزد ، خزانه داری) متناسب با فعالیت شرکت ها ، موسسات ، اصناف و مشاغل خاص
  • مشاوره در پیاده سازی و تغییر سیستم سنتی به سیستم حسابداری مدرن / مکانیزه
  • مشاوره و اجرای سیستم های جدید حسابداری بر مبنای ABC و حسابداری مدیریت

  • ارائه خدمات مالی و حسابداری شرکت ها و موسسات (بازرگانی ، خدماتی و تولیدی) اصناف و فروشگاه ها
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده)
  • تهیه گزارشات فصلی ماده 169 مکرر
  • تحریر دفاتر قانونی

طراحی شده توسط تیم سپیدان حساب