01 آبا

کدینگ جامع حسابداری

کدینگ جامع حسابداری کدهایی هستند که به صورت پله ای در سیستم های حسابداری برای شناسایی بهتر حساب ها و همچنین تسریع در امور ثبت حسابداری طراحی شده است .

نحوه کددهی بدین صورت می باشد که هریک از اقلامی که قابلیت نقد شوندگی بالاتری دارند در راس کددهی قرار خواهند گرفت .

در فرآیندهای حسابداری به خاطر متعدد بودن حساب ها، رویداهای مالی همگی به زیر مجموعه های فرعی تقسیم می شوند . این دسته بندی شبیه یک درخت می باشد که شاخه های آن هرکدام یک سرگروه ، یک حساب کل و در ادامه معین  و در نهایت حساب های تفضیل را تشکیل میدهد .

کدینگ جامع حسابداری

عنوان سرگروه حساب ها

حساب هایی هستند که دسته بندی کلی را بر عهده می گرند و شمای کلی حساب ها را نشان میدهند .

عنوان حساب کل

میتوان گفت مهمترین قسمت کدینگ حسابداری ، حساب های کل هستند که بایستی به نحوی تعریف شوند که این اطلاعات در آینده به اداره دارایی و امور مالیاتی گزارش داده شود .

عنوان حساب معین

در امر گزارشات و تصمیم گیری از اهمیت زیادی برخوردار می باشند .

عنوان حساب تفضیل

خرده حساب های یک سازمان که ممکن است نام آنها در سازمان های دیگر متفاوت باشد . این کدگذاری این امکان را فراهم میکند تا حسابداران گزارشات مالی را آنچه را که میخواهند تهیه کنند .

حساب های تفضیل دو بخش هستند

  1. حساب تفضیل استاندارد : حساب هایی هستند که در سیستم کدگذاری به یک حساب معین متصل هستند و نه بیشتر
  2. حساب تفضیل شناور : حساب هایی هستند که در سیستم کدگذاری به چند حساب معین متصل هستند . (به جهت تاثیر گذاری یک حساب در چند واحد/شعب/قسمت و یا بخش های متفاوت)

اهمیت استفاده از سیستم کدینگ حسابداری به شرح ذیل می باشد :

  • استاندارد شدن عملیات واحد مالی
  • حداقل کردن خطای انسانی و سرعت بیشتر در امور ثبت حساب ها و اسناد
  • امکان گزارشات دقیق و کامل
  • و گزارشات مدیریتی که به جهت پیشبرد سازمان انجام شود به نحوی که باعث تسهیل این امور گردد

کلیه اشخاص  ، اعم از حقیقی و حقوقی به منظور ثبت اسناد حسابداری و ارائه گزارش هایی مانند ترازنامه نیازمند کدینگ استاندارد هستند .

کدینگ ارائه شده  ، کدینگ جامعی است که  برای زمینه فعالیت یک سازمان تولیدی بسیار کاربردی می با شد . این کدینگ همچنین برای  فعالیت های دیگری چون بازرگانی ، خدماتی  و صنعتی نیز قابل استفاده خواهد بود .

برای دانلود جدول کدینگ جامع حسابداری (PDF) هم اکنون اقدام کنید

برای دانلود جدول کدینگ جامع حسابداری (EXCEL) هم اکنون اقدام کنید

کدینگ پیشنهادی
کد حساب عنوان گروه کد حساب عنوان کل کد حساب عنوان معین کد حساب عنوان تفضیل
1 دارایی های جاری 11 موجودی نقد 1101 بانک ها 1101001 بانک پس انداز الف
1101002 بانک جاری ب
1101003 بانک پس انداز ب
1101004 بانک جاری ب
1102 صندوق ها 1102001 صندوق ریالی
112002 صندوق ارزی
1103 تنخواه گردان ها 1103001 تنخواه گردان ریالی
1103002 تنخواه گردان ارزی
1104 وجوه در راه 1104001 وجوه در راه ریالی
1104002 وجوه در راه ارزی
12 سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1201 سپرده های کوتاه مدت نزد بانک ها 1201001 بانک پس انداز الف
1201002 بانک پس انداز ب
1202 سپرده شرکت در مناقصه و مزایده 1202001 سپرده شرکت در مناقصه و مزایده
1203 سپرده های گمرکی 1203001 سپرده های گمرکی
1204 سپرده ضمانت نامه های بانکی 1204001 سپرده ضمانت نامه های بانکی
1205 سهام سایر شرکت ها 1205001 سهام سایر شرکت ها
1206 سایر سپرده ها 1206001 سایر سپرده ها
13 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری 1301 حساب های دریافتنی اشخاص حقیقی 1301001 شخص الف
1301002 شخص ب
1302 حساب های دریافتنی اشخاص حقوقی 1302001 شرکت 1
130202 شرکت 2
1303 اسناد در جریان وصول 1303001 بانک جاری الف
1303002 بانک جاری ب
1304 اسناد نزد صندوق 1304001 اسناد نزد صندوق
1305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 1305001  شخص الف
1305002 شرکت 1
1306 اسناد واخواست شده 1306001  شخص الف
1306002 شرکت 1
1307 سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 1307001  شخص الف
1307002 شرکت 1
14 موجودی مواد و کالا 1400 موجودی مواد اولیه 1400001 کالای الف
1401 موجودی محصولات 1401001 کالای الف
1402 کرایه حمل موجودی ها 1402001 کالای الف
1403 انحراف نرخ خرید مواد اولیه 1403001 کالای الف
1404 موجودی ضایعات مواد اولیه و قطعات 1404001 کالای الف
1405 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه 1405001 کالای الف
1406 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات 1406001 کالای الف
1407 اموال موجود در انبار 1407001 کالای الف
1408 کنترل خرید 1408001 کالای الف
1409 سایر مواد و کالاهای موجود در انبار 1409001 کالای الف
15 سفارشات و اقلام درراه 1500 بهای اصلی سفارش 1500001 کالای الف
1501 هزینه های ثبت سفارش 1501001 کالای الف
1502 هزینه های بیمه سفارش 1502001 کالای الف
1503 هزینه های بانکی سفارش 1503001 کالای الف
1504 هزینه های گمرکی 1504001 کالای الف
1505 هزینه های بازرسی 1505001 کالای الف
1506 هزینه حق العمل ترخیص 1506001 کالای الف
1507 هزینه حمل 1507001 کالای الف
1508 هزینه قبل از گشایش اعتبار 1508001 کالای الف
1509 سایر هزینه ها 1509001 کالای الف
16 پیش پرداخت ها و سفارشات 1600 پیش پرداخت خرید مواد اولیه 1600001 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
1601 پیش پرداخت خرید اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 1601001 پیش پرداخت خرید اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
1602 پیش پرداخت هزینه های جاری 1602001 پیش پرداخت هزینه های جاری
1603 پیش پرداخت بیمه دارایی ها 1603001 پیش پرداخت بیمه دارایی ها
1604 پیش پرداخت مالیات 1604001 پیش پرداخت مالیات
1605 پیش پرداخت حسابرسی 1605001 پیش پرداخت حسابرسی
1606 پیش پرداخت هزینه های تحقیق و توسعه 1606001 پیش پرداخت هزینه های تحقیق و توسعه
1607 پئییش پرداخت اجاره 1607001 پیش پرداخت اجاره
1608 پیش پرداخت به پیمانکاران 1608001 پیش پرداخت به پیمانکاران
1609 سایر پیش پرداخت ها 1609001 سایر پیش پرداخت ها
17 دارایی های نگهداری شده برای فروش 1701 دارایی های نگهداری شده برای فروش 1701001 دارایی های نگهداری شده برای فروش
18 سایر حساب های دریافتنی 1801 مساعده حقوق 1801001 کارمند  الف
1802 وام کارکنان 1801002 کارمند الف
1803 خسارات قابل دریافت از بیمه 1801003 شرکت بیمه الف
1804 سایر حساب های دریافتنی 1801004 سایر حساب های دریافتنی
2 دارایی های غیر جاری 21 دریافتی های بلند مدت 2101 حساب های دریافتنی بلندمدت 2101001 شخص الف  / شرکت 1
2102 سایر حساب های دریافتنی بلند مدت 2102001 شخص الف  / شرکت 1
22 سرمایه گذاری های بلند مدت 2201 سرمایه گذاری در شرکت های تابعه 2201001 سرمایه گذاری در شرکت های تابعه
2202 سرمایه گذاری در شرکت های وابسته 2202001 سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
2203 سهام سایر شرکت ها 2203001 سهام سایر شرکت ها
23 سرمایه گذاری در املاک 2301 وام های اعطایی بلند مدت 2301001 بانک جاری الف
2302 سپرده های بلند مدت نزد بانک ها 2302001 بانک کوتاه مدت ب
24 دارایی های نامشهود 2401 سرقفلی 2401001 سرقفلی
2402 حق ثبت 2402001 حق ثبت
2403 حق اختراع 2403001 حق اختراع
2404 حق تالیف 2404001 حق تالیف
25 دارایی های ثابت مشهود 2501 زمین 2501001 زمین
2502 ساختمان 2502001 ساختمان
2503 وسائط نقلیه 2503001 وسائط نقلیه
2504 اثاثیه و منصوبات 2504001 اثاثیه و منصوبات
26 استهلاک انباشته ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات 2601 استهلاک انباشته ساختمان 2601001 استهلاک انباشته ساختمان
2602 استهلاک انباشته وسائط نقلیه 2602001 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
2603 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات 2603001 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
27 سایر دارایی ها 2701 حق الامتیازها آب ، برق ، تلفن ، گاز 2701001 حق الامتیازها آب ، برق ، تلفن ، گاز
2702 ودایع قبوض آّب ، برق ، تلفن ، گاز 2702001 ودایع قبوض آّب ، برق ، تلفن ، گاز
2703 نرم افزارها 2703001 نرم افزارها
2704 سایر ودایع 2704001 سایر ودایع
3 بدهی های جاری 31 پرداختی های تجاری و غیر تجاری 3101 حساب های پرداختنی اشخاص حقیقی 3101001 شخص الف
3102 3102001 شخص ب
3103 حساب های پرداختنی اشخاص حقوقی 3103003 شرکت 1
3104 3104001 شرکت 2
3105 سایر حساب های پرداختنی تجاری 3105001 سایر حساب های پرداختنی تجاری
32 مالیات پرداختنی 3201 مالیات بردرآمد شرکت 3201001 مالیات بردرآمد شرکت
3202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان 3202001 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
3203 مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی (خویش فرما تامین اجتماعی) 3203001 مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی (خویش فرما تامین اجتماعی)
3204 حق بیمه پرداختی کارکنان (تامین اجتماعی) 3204001 حق بیمه پرداختی کارکنان (تامین اجتماعی)
3205 مالیات ارزش افزوده پرداختنی 3205001 مالیات ارزش افزوده پرداختنی
3206 عواض ارزش افزوده پرداختنی 3206001 عواض ارزش افزوده پرداختنی
33 سود سهام پرداختنی 3301 سود سهام پرداختنی 3301001 سود هر سهم
34 تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 3401 وام های پرداختی کوتاه مدت 3401001 وام های پرداختی کوتاه مدت
35 ذخایر 3501 ذخیره مالیات 3501001 ذخیره مالیات
3502 ذخیره مرخصی استفاده نشده 3502001 کارمند الف
3503 ذخیره بن کارگری 3503001 کارمند الف
36 پیش دریافت ها و سپرده ها 3601 پیش دریافت فروش 3601001 پیش دریافت فروش
3602 سایر پیش دریافت ها 3601002 سایر پیش دریافت ها
37 بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 3701 بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 3701001 بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
38 سایر حساب های پرداختنی 3801 حقوق و دستمزد پرداختنی 3801001 کارمند الف
3802 عیدی و پاداش پرداختنی 3802001 کارمند الف
3803 هزینه های پرداختنی 3803001 کارمند الف
3804 رند حقوق 3804001 کارمند الف
4 بدهی های غیر جاری 41 پرداختی های بلند مدت 4101 حساب های پرداختنی بلند مدت اشخاص حقیقی 4101001 شخص الف
4101002 شخص ب
4102 حساب های پرداختنی بلند مدت اشخاص حقوقی 4102001 شرکت شماره 1
4102002 شرکت شماره 2
4103 اسناد پرداختنی بلند مدت ریالی اشخاص حقیقی 4103001 شخص الف
4103002 شخص ب
4104 اسناد پرداختنی بلند مدت ریالی اشخاص حقوق 4104001 شرکت شماره 1
4104002 شرکت شماره 2
4105 اسناد پرداختنی بلند مدت ارزی اشخاص حقیقی 4105001 شخص الف
4105002 شخص ب
4106 اسناد پرداختنی بلند مدت ارزی اشخاص حقوقی 4106001 شرکت شماره 1
4106002 شرکت شماره 2
42 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 4201 وام های پرداختی بلند مدت 4201001 وام های پرداختی بلند مدت
43 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4301001 کارمند الف
5 سرمایه 50 سرمایه 5001 سرمایه ثبت شده 5001001 سهام عادی با نام
5002 سرمایه تعهد شده 5002002 سهام عادی با نام
51 افزایش سرمایه در جریان 5101 افزایش سرمایه در جریان 5101001 سهام عادی با نام
52 صرف سهام 5201 صرف سهام 5201001 سهام عادی با نام
53 اندوخته قانونی 5301 اندوخته قانونی 5301001 سهام عادی با نام
54 سایر اندوخته ها 5401 اندوخته سرمایه ای 5401001 اندوخته سرمایه ای
5402 اندوخته توسعه و تکمیل 5402001 اندوخته توسعه و تکمیل
5403 اندوخته احتیاطی 5403001 اندوخته احتیاطی
5404 اندوخته جایگزین دارایی ها 5404001 اندوخته جایگزین دارایی ها
55 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 5501 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 5501001 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
56 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 5601 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 5601001 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
57 سهام خرانه 5701 سهام خرانه 5701001 سهام خرانه
58 سود/زیان انباشته 5801 سود و زیان جاری 5801001 سود و زیان جاری
5802 سود و زیان انباشته 5802001 سود و زیان انباشته
5803 تقسیم سود 5803001 تقسیم سود
5804 تعدیلات سنواتی 5804001 تعدیلات سنواتی
6 درآمدها 61 درآمد های عملیاتی(فروش کالا و خدمات) 6101 فروش داخای محصولات / خدمات 6101001 کالای الف
6102 فروش خارجی محصولات / خدمات 6102001 کالای الف
6103 برگشت از فروش محصولات داخلی 6103001 کالای الف
6104 برگشت از فروش محصولات خارجی 6104001 کالای الف
6105 تخفیفات محصولات  / خدمات داخلی 6105001 کالای الف
6106 تخفیفات محصولات / خدمات خارجی 6106001 کالای الف
62 سایر درآمدهای عملیاتی 6201 سود و زیان فروش ضایعات 6201001 سود و زیان فروش ضایعات
6202 سایر درآمدها و  هزینه های عملیاتی 6202002 سایر درآمدها و  هزینه های عملیاتی
63 درآمدهای غیر عملیاتی 6301 تخفیفات نقدی خرید 6301002 تخفیفات نقدی خرید
64 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 6401 انحراف مواد اولیه 6401001 انحراف نرخ مصرف مواد
6401002 انحراف مصرف مواد
6402 انحراف هزینه های تبدیل 6402001 انحراف هزینه دستمزد
6402002 انحراف هزینه سربار
6403 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی 6403001 جذب هزینه دستمزد
6403002 جذب هزینه سربار
6404 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی 6404001 سهم سربار از دوایر خدماتی
6404002 تسهیم سربار دوایر خدماتی
6405 انتقال هزینه های تبدیل تولید 6405001 انتقال هزینه های دستمزد
6405002 انتقال هزینه های سربار
7 هزینه ها 71 هزینه های مالی 7101 هزینه سود و کارمزد وام ها 7101001 هزینه سود و کارمزد وام ها
7102 هزینه تمبر و سفته 7102001 هزینه تمبر و سفته
7103 هزینه کارمزذ خدمات بانکی 7103001 هزینه کارمزد خدمات بانکی
7104 هزینه جریمه دیرکرد وام ها 7104001 هزینه جریمه دیرکرد وام ها
7105 هزینه های متفرقه مالی 7105001 هزینه های متفرقه مالی
72 هزینه های عملیاتی 7200 هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات 7200001 هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
7201 هزینه های تعمیر و نگهداری  ماشین آلات خط تولید 7201001 هزینه های تعمیر و نگهداری  ماشین آلات خط تولید
7202 هزینه های تعمیر و نگهداری  وسائط نقلیه 7202001 هزینه های تعمیر و نگهداری  وسائط نقلیه
7203 هزینه آبدارخانه 7203001 هزینه آبدارخانه
7204 هزینه حمل و نقل 7204001 هزینه حمل و نقل
7205 هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن 7205001 هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن
7206 هزینه ملزومات و نوشت افزار 7206001 هزینه ملزومات و نوشت افزار
7207 هزینه پست 7207001 هزینه پست
7208 هزینه اجاره محل 7208001 هزینه اجاره محل
7209 هزینه استهلاک 7209001 هزینه استهلاک
7210 بیمه دارایی های ثابت 7210001 بیمه دارایی های ثابت
7211 بیمه موچو دی ها 7211001 بیمه موچو دی ها
7212 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات 7212001 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
7213 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  ماشین آلات خط تولید 7213001 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  ماشین آلات خط تولید
7214 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  وسائط نقلیه 7214001 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  وسائط نقلیه
7215 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  اثاثیه و منصوبات 7215001 هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری  اثاثیه و منصوبات
7216 سایر هزینه های عملیاتی 7216001 سایر هزینه های عملیاتی
73 هزینه های کارکنان 7301 سفر ، ماموریت و فوق العاده ماموریت 7301001 کارمند الف
7302 ایاب و ذهاب 7302001 کارمند الف
7303 آموزش 7303001 کارمند الف
7304 بهداشت و درمان 7304001 کارمند الف
7305 پوشاک و لوازم ایمنی 7305001 کارمند الف
7306 رستوران و  میان وعده 7306001 کارمند الف
7307 سایر هزینه های کارکنان 7307001 کارمند الف
74 هزینه حقوق و دستمزد 7400 حقوق پایه 740001 کارمند الف
7401 اضافه کاری 7401001 کارمند الف
7402 حق شیفت  و شبکاری 7402001 کارمند الف
7403 نوبت کاری 7403001 کارمند الف
7404 حق جذب 7404001 کارمند الف
7405 حق خوار وبار 7405001 کارمند الف
7406 حق اولاد 7406001 کارمند الف
7407 عیدی و پاداش 7407001 کارمند الف
7408 بیمه سهم کارفرما 7408001 کارمند الف
7409 بازخرید سنوات خدمت کارکنان 7409001 کارمند الف
7410 مرخصی استفاده نشده 7410001 کارمند الف
7411 حق سرپرستی 7411001 کارمند الف
7412 بیمه بیکاری 7412001 کارمند الف
7413 دستمزد کارکنان روزمزد 7413001 کارمند الف
75 هزینه تحقیق و توسعه 7501 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه 7501001 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه
76 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش 7601 هزینه آگهی و تبلیغات 7601001 هزینه آگهی و تبلیغات
7602 هزینه شرکت در مناقصه 7602001 هزینه شرکت در مناقصه
7603 هزینه های نمایشگاه داخلی 7603001 هزینه های نمایشگاه داخلی
7604 هزینه های نمایشگاه خارجی 7604001 هزینه های نمایشگاه خارجی
7605 هزینه های بازاریابی 7605001 هزینه های بازاریابی
7606 هزینه های حمل و انبارداری 7606001 هزینه های حمل و انبارداری
7607 هزینه های متفرقه توزیع و فروش 7607001 هزینه های متفرقه توزیع و فروش
7608 هزینه واخواست 7608001 هزینه واخواست
7609 هزینه مطالبات سوخت شده 7609001 هزینه مطالبات سوخت شده
77 هزینه های اداری و تشکیلاتی 7701 هزینه حق الزحمه حسابرسی 7701001 هزینه حق الزحمه حسابرسی
7702 هزینه حق الزحمه مشاورین 7702001 هزینه حق الزحمه مشاورین
7703 هزینه حق عضویت 7703001 هزینه حق عضویت
7704 هزینه انعام 7704001 هزینه انعام
7705 هزینه برگذاری جلسات و  جشن ها 7705001 هزینه برگذاری جلسات و  جشن ها
7706 سایر هزینه ای اداری و تشکیلاتی 7706001 سایر هزینه ای اداری و تشکیلاتی
78 هزینه مطالبات مشکوک الوصول 7801 هزینه مطالبات مشکوک الوصول 7801001 هزینه مطالبات مشکوک الوصول
79 سایر هزینه های غیر عملیاتی 7901 سود  و زیان ناشی از فروش دارایی ها 7901001 سود  و زیان ناشی از فروش دارایی ها
7902 زیان ناشی از اسقاط دارایی ها 7902001 زیان ناشی از اسقاط دارایی ها
7903 زیان ناشی از حذف دارایی ها 7903001 زیان ناشی از حذف دارایی ها
8 بهای تمام شده 81 بهای تمام شده کالا / خدمات فروش رفته 8101 بهای تمام شده کالا / خدمات فروش رفته داخلی 8101001 کالای الف
8102 بهای تمام شده کالا / خدمات فروش رفته خارجی 8102002 کالای الف
9 حساب های انتظامی 91 اسناد ما نزد دیگران 9101 حساب های انتظامی 9101001 شخص / شرکت /کارمند / بانک
9102 طرف حساب های انتظامی 9102001 شخص / شرکت /کارمند / بانک
92 اسناد دیگران نزد ما 9201 حساب های انتظامی 9201001 شخص / شرکت /کارمند / بانک
9202 طرف حساب های انتظامی 9202002 شخص / شرکت /کارمند / بانک
اشتراک

نظر (1)

ارسال نظر