17 آبا

معافیت حقوق سال 1397

معافیت حقوق سال 1397

معافیت حقوق سال 1397 بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/04/12 و اصلاحات بعدی آن مورخ  1397/02/24 بر اساس شماره بخشنامه200/97/21صماهانه مبلغ بیست و سه میلیون ریال (23.000.000) و سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه – به استثنای تبصره  1و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهها) – مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵% تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون(۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود

این بند با ۱۵۲ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بنداز تبصره الف، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت در مخالفت با آن صحبت کرد و خواستار رای منفی به این بند و بررسی پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه شد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ نیز به دفاع از این بند به عنوان مصوبه کمیسیون پرداخت و تاکید کرد: این فرمول، به نفع همه کارکنان دولت از جمله معلمان است و بنای آن بر توجه به طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت مالیاتی است.

در نهایت، مجلس نظر کمیسیون تلفیق بودجه را تایید کرد.

 

اشخاص ماده 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.

سایر اشخاص

در نهایت سایر اشخاص تا سقف حقوق (ماهانه 23.000.000 ریال) و (سالانه 276.000.000 ریال) معاف از مالیات و نسبت به مازاد فوق مشمول مالیات به شرح جدول زیر می باشند

دانلود بخشنامه معافیت حقوق سال 1397

دانلود جدول معافیت حقوق سال 1397

 

 

اشتراک

ارسال نظر