23 فرو

عملیات بستن حساب ها در پایان سال مالی

عملیات بستن حساب ها در پایان سال مالی
همه ما می دانیم که یکی از موارد چرخه حسابداری عملیات بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه صورت های مالی اساسی می باشد . به همین منظوردر پایان هر سال مالی، دپارتمان حسابداری شرکت ها و کسب و کارهای کوچک ، متوسط و بزرگ، کلیه حسابهای خود را می بندند.

با بستن سال مالی ، عملیات فروش کالا یا خدمات به پایان می رسد و به سال بعد منتقل می شود .اکنون که در انتهای سال مالی 97 هستیم و کم کم زمان آن رسیده که تمامی واحد های تجاری و تولیدی و بازرگانی ، اقدامات لازم جهت بستن سال مالی خود را انجام دهند .

بدین ترتیب مواردی که در عملیات بستن حساب ها در پایان سال مالی حایز اهمیت است در شرکت های بازرگانی خدمت شما تشریح خواهیم کرد.
مهمترین عاملی که باعث می شود عملیات بستن حساب ها را در پایان سال مالی انجام دهیم، نشان دادن خلاصه ای از عملکرد عملیات مالی سال گذشته خواهد بود، تا بتوانیم با برنامه ریزی بهتر و شناسایی درآمد ها و نیز کنار گذاشتن هزینه های بی مورد و همچنین شناسایی هریک ازگلوگاه ها به جهت رشد سازمان خود قدم های مناسبی را برداریم.

اهم مواردی که قبل از بستن سال مالی بایستی رعایت شود به شرح دیل است :

– بررسی صحت و سقم تمامی اسناد مربوط در تمامی ماژول های نرم افزارهای حسابداری
– انبارگردانی با استفاده از تگ شمارش کالا
– بررسی مجدد تمامی حواله انبارها / کاردکس کالا
– بررسی مجدد تمامی فاکتورهای خرید و فروش و نیز مرجوع از خرید و فروش. (از جمله میتوان به فاکتورهای فروش و خرید تحویل نشده اشاره کرد که سهم قابل توجهی در اشتباهات انبار را داراست)
– مغایرت گیری حساب صندوق، تنخواه و بانک
– و نیز عملیات مربوط به حقوق و مزایای پایان سال کارکنان مانند حق سنوات، حق بازنشستگی و …

اهم موارد بستن حساب ها به ترتیب :
1. تهیه تراز آزمایشی اصلاح نشده
2. انجام تعدیلات و اصلاحات پایان سال مالی مانند :
• اصلاح حساب پیش پرداخت ها (پیش پرداخت اجاره) و حساب پیش دریافت ها (پیش دریافت درآمد)
• ثبت حساب پیش پرداخت ها و پیش دریافت های ثبت نشده
• محاسبه و ثبت استهلاک دارایی ها طبق ماده 150 قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم و روش نزولی مضاعف)
3. تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
4. بستن حساب های سود و زیانی (حساب های موقت)

مرحله اول– بستن حساب موجودی کالا اول دوره و پایان دوره:
بدین ترتیب که موجودی کالای اول دوره که ماهیت بدهکار دارد، بستانکار و خلاصه حساب سود و زیان بدهکار میشود و نیز موجودی کالای پایان دوره که ماهیت بستانکار دارد، بدهکار و خلاصه حساب سود و زیان بستانکار می شود
خلاصه حساب سود و زیان —- بد
موجودی کالای اول دوره —- بس
موجودی کالای پایان دوره —- بد
خلاصه حساب سود و زیان —- بس
مرحله دوم- بستن حساب فروش/درآمد کالا ، برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید:
بدین ترتیب که حساب فروش/درآمد کالا، برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید که ماهیت بستانکار دارند، بدهکار میشوند و خلاصه حساب سود و زیان بستانکار میشود

فروش کالا/درآمد —- بد
برگشت از خرید و تخفیفات —- بد
تخفیفات نقدی خرید —- بد
خلاصه حساب سود و زیان —- بس
مرحله سوم- بستن حساب خرید، برگشت از فروش و تخفیفات نقدی فروش:
بدین ترتیب که حساب خرید، برگشت از فروش و تخفیفات نقدی فروش که ماهیت بدهکار دارند، بستانکار میشوند و خلاصه حساب سود و زیان بدهکار میشود
خلاصه حساب سود و زیان —- بد
خرید کالا/درآمد —- بس
برگشت از فروش و تخفیفات —- بس
تخفیفات نقدی فروش —- بس
مرحله چهارم- بستن حساب سرمایه:
بدین ترتیب که مانده خلاصه حساب سود و زیان در صورتیکه که بستانکار باشد، بدهکار میکنیم و حساب سرمایه را بستانکار میکنیم و این بدین معنی است که سود عاید ما شده است و نیز در صورتیکه مانده خلاصه حساب سود و زیان بدهکار باشد، بستانکار میکنیم و حساب سرمایه را بدهکار میکنیم و این بدین معنی است که که زیان عاید ما شده است
خلاصه حساب سود و زیان —- بد (سود)
سرمایه —- بس

یا
سرمایه —- بد
خلاصه حساب سود و زیان —- بس (زیان)
مرحله پنجم- بستن حساب برداشت
بدین ترتیب که مانده حساب برداشت که ماهیت بدهکار دارد را بستانکار و حساب سرمایه را نیز که ماهیت بستانکار دارد را بدهکار میکنیم . این در حالی است که با ثبت این موارد، مراحل بستن حساب های سود و زیانی (موقت) به پایان رسیده است
سرمایه —- بد
برداشت —- بس
مرحله ششم- صدور تراز اختتامیه
قبل از انجام این کار و در مرحله اول بایستی تمامی حساب های مربوط به اندوخته های قانونی، اندوخته اختیاری و ذخیره مالیات به ترتیب در اصلاحیه ماده 140 قانون تجارت، جلسه هیثت مدیره و سازمان امور مالیاتی تعیین شده باشد.

بدین منظور حساب خلاصه حساب سود و زیان بدهکار و اندوخته قانونی واختیاری و نیز ذخیره مالیات بستانکار میشود و در مرحله دوم ، تمامی اقلامی که در قسمت سمت راست ترازنامه (دارایی ها) هستند و ماهیت بدهکار دارند را بستانکار و نیز حساب تراز اختتامیه را بدهکار میکنیم.

در ادامه نیز تمامی اقلام سمت چپ ترازنامه (بدهی و سرمایه) هستند و ماهیت بستانکار دارند را بدهکار میکنیم و نیز حساب تراز اختتامیه را بستانکار میکنیم . با این اقدام، تمامی مراحل بستن حساب های دایم به پایان رسیده است
خلاصه حساب سود و زیان —- بد
اندوخته قانونی —- بس (طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت (اندوخته قانونی 5 درصد سود شرکت در صورتیکه به 10 درصد سرمایه برسد))
اندوخته اختیاری —- بس
ذخیره مالیات —- بس

تراز اختتامیه —- بد
تمامی دارایی ها به ریز اقلام —- بس

تمامی بدهی ها به ریز اقلام —- بد

تمامی سرمایه ها به ریز اقلام —- بد
تراز اختتامیه —- بس

مرحله هفتم- صدور تراز افتتاحیه
بدین ترتیب بعد از بستن حساب ها در پایان سال جاری بایستی تمامی اقلام ترازنامه (دارایی ها،بدهی ها و سرمایه) که در مرحله قبل گفته شد در سال جدید با ماهیت خودشان ثبت شود(برعکس مرحله قبل). به بیان دیگر کلیه حساب دارایی ها، بدهکار و حساب تراز افتتاحیه بستانکار میشود.

همچنین حساب بدهی ها و سرمایه بستانکار و حساب تراز افتتاحیه بدهکار میشود. با این کار عملیات شروع سال مالی جدید شروع میشود
تمامی دارایی ها به ریز اقلام —- بد
تراز اختتامیه —- بس

تراز اختتامیه —- بد
تمامی بدهی ها به ریز اقلام —- بس
تمامی سرمایه ها به ریز اقلام —- بس

نکته : طبق آیین نامه ثبت دفاتر رسمی کلیه مودیان تا 4 ماه بعد از شروع سال مالی جدید فرصت دارند تا عملیات مربوط به فعابت خودشان را ثبت و تهیه کنند.
مرحله هشتم- تهیه صورت های مالی اساسی
این مرحله همان طور که ملاحظه می فرمایید مرحله آخر عملیات پایان سال و نیز آخربن مرحله چرخه عملیات حسابداری میباشد.

صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه،صورت سود و زیان،صورت سود و زیان جامع،صورت جریان وجوه نقد و نیز یادداست های توضیحی که جز لاینفک صورت های مالی می باشد
هریک از عمیات فوق، زمان و انرژی زیادی را از حسابداران و مدیران مالی طلب میکند که بایستی با نهایت دقت انجام شود.


برای دانلود فایل عملیات بستن حساب ها در پایان سال مالی اینجا کلیک کنید

اشتراک

ارسال نظر